YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi içinde veya dışında başka bir Enstitünün aynı adı taşıyan veya eşdeğer (program içeriği %80 oranında uyuşan) ana bilim dalında başarılı olan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.

 

KABUL EDİLME KOŞULLARI:

 

a) Bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programına kayıtlı olup, bu programda en az bir yarıyılı başarıyla tamamlayan öğrenciler, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak şartıyla, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı (ADAK) ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

b) Yüksek lisans programlarına en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, doktora programlarına ise doktora yeterlik sınavı öncesine kadar yatay geçişle öğrenci kabul edilebilir.

c) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı Anabilim Dalı Başkanlığı’nın Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı (ADAK) ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.

ç) Yatay geçiş yoluyla lisansüstü programlara başvuru için, istenen belgelerin aslı veya geldiği enstitü tarafından onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

d) Adayların ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın en son ilan edilen lisansüstü eğitim başvuru şartlarını taşıması gerekir.

e) Lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş için başvuran, kabul edilen ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilgili programın mezuniyet koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

f) Yatay geçiş, eğitim dili aynı olan ana bilim dalları arasında gerçekleştirilir. Ancak bir yabancı dilde eğitim veren ana bilim dalı öğrencileri istemeleri halinde Türkçe eğitim veren programlara yatay geçiş yapabilir.

 

BAŞVURU VE İŞLEYİŞ SÜRECİ:

 

1- Yatay geçiş tarihleri her yıl yayınlanan lisansüstü akademik takvimde düzenlenmektedir. Enstitümüzde eğitim-öğretim faaliyeti yürüten bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak isteyen ve yukarıdaki şartları sağlayan öğrenciler aşağıda belirtilen evrakı hazırlayıp başvuru tarihleri içinde Enstitü öğrenci işleri ofisine başvururlar.

 

SBE-10 no.lu Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi

Yüksek Lisans programlarına yatay geçiş talebinde lisans diploması aslı veya onaylı örneği

Doktora programlarına yatay geçiş talebinde lisans ve yüksek lisans diploması aslı veya onaylı örneği

Öğrenci Belgesi (son 1 ay içinde alınmış)

Yüksek Lisans programlarına yatay geçiş talebinde lisans ve yüksek lisans transkripti (son 1 ay içinde alınmış)

Doktora programlarına yatay geçiş talebinde yüksek lisans ve doktora transkripti (son 1 ay içinde alınmış)

Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi (1 adet)

Fotoğraf (1 adet)

ALES Sonuç Belgesi (1 adet)

Yabancı Dil Belgesi (yukarıda yazılı koşulların d maddesinde belirtilen en son ilan edilen lisansüstü eğitim başvuru şartlarında istenmiş olması halinde yeterli yabancı dil puanı aldığına dair belge eklenecektir)

Ders İçerikleri (onaylı örneği)

Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi

 

2- Enstitümüzde başvuru evrakı yatay geçiş talep edilen Anabilim Dalı Başkanlığına gönderilir. Anabilim Dalı Başkanlığı, başvuruya ilişkin gerekli kontrolü yaparak Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile (ADAK) Müdürlüğümüze önerisini gönderir. Öneri kararı kabul ya da ret yönünde olur. Ret halinde gerekçesi belirtilir. Kabul halinde ise öğrencinin hangi aşamada programa devam edeceği, intibak durumu ADAK kararında belirtilir.

 

3- İlgili başvurunun Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edilmesi halinde, lisansüstü akademik takviminde belirtilen tarihler içinde öğrenciden kesin kayıt yaptırması istenir. Programa kesin kaydını ilan edilen tarihlerde yapmayanlar hak iddia edemezler. Kesin kaydın yapılmasını müteakip intibakı yapılan dersler öğrencinin transkriptine işlenir.

 

4- İlgili öğrenci ders kayıt tarihlerinde ders kaydını yaparak Programa devam eder.

 

 

 

 

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top