DERSLER VE DERS KAYITLARINA DAİR GENEL BİLGİLER

 

Ders kayıtlanma ve ekle-sil işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağı, her yıl yayınlanan akademik takvimde belirtilmekte olup kayıtlanma tarihlerinden önce ayrıntılı bilgi duyurusu ve haftalık ders programları web sitemiz duyurular bölümünde yayınlanmaktadır.

 

Öğrencilerimizin ders kayıt işlemlerini sorunsuz olarak tamamlayabilmesi için ders kayıt işlemlerini başından sonuna kadar takip etmeleri mecburidir.

 

Ders kayıtlanmaları internet üzerinden online olarak yapılmakta, elden evrak yoluyla kayıtlanma kabul edilmemektedir. (Ders kayıt adresi: bys.ibu.edu.tr)

 

Enstitümüze kayıtlı olan her öğrencimizin öğrenci numarası T.C. kimlik numarasıdır. Ayrıca bir öğrenci numarası verilmemektedir.

 

Ders kayıt aşamaları aşağıda belirtilmiştir:

  1. Ders kayıtlarının online sistem üzerinden (BYS) yapılması.
  2. Ders kayıtlarının BYS üzerinden danışman onayına gönderilmesi.
  3. Kayıtlanılan dersleri gösterir “kayıt yenileme formu”ndan çıktı alınması.
  4. Ders kayıtlarının danışmanlarca onaylanması.
  5. Ekle-sil yapmak isteyen öğrencilerin danışmanlarına giderek işlemlerini yaptırmaları.

 

Ders kayıtlanması aşamasında, seçtiği dersleri internet üzerinden danışmanına gönderen öğrencilerin, kayıtlandıkları derslerin danışmanları tarafından mutlaka onaylanması gerekmektedir. Danışman tarafından onaylanmayan ders kayıtları geçersizdir. Bu sebeple öğrencilerin kayıt süresi sonuna kadar (ekle-sil işlemleri de dahil) mutlaka danışmanları ile iletişim halinde bulunmaları gereklidir. Tez danışmanı henüz atanmamış olan öğrencilerin danışmanı ilgili Anabilim Dalı Başkanıdır.

 

Enstitümüz programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, ilgili lisansüstü programın müfredatını (zorunlu ve seçmeli dersler, toplam kredi, AKTS vs.) ve ders içeriklerini web sayfamızın “Programlar” menüsünden öğrenebilirler. Öğrenciler tabi oldukları müfredatı “bys.ibu.edu.tr” web adresine şifre ile giriş yapıp ekranın sol alt tarafında “müfredat” yazısına tıklayıp da öğrenebilirler.

 

Bir lisansüstü programa kabul edilmiş ve bilimsel hazırlığa tabi tutulmuş yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık derslerinin yanında kendi programlarından ders almak isterlerse Enstitümüzün ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına ders kayıt tarihleri içinde dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (Öğrencinin dilekçede, öğrenim gördüğü programı, bilimsel hazırlığın yanında kendi programından almak istediği dersleri adı ve koduyla belirtmesi gerekmektedir) Öğrencinin talebinin, Anabilim Dalı Başkanlığının Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararıyla (ADAK) önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilmesi durumunda alınmak istenen dersler Enstitü öğrenci işleri birimi tarafından öğrencinin ders yüküne eklenir.

 

Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl geçme notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az CC (70), doktora öğrencisinin ise en az CB (75) notu almış olması gerekir.

 

Tezli yüksek lisansta tez danışmanı, en geç birinci yarıyıl sonuna kadar (yani birinci yarıyıl bitiminde yapılan final sınavları sona ermeden); doktorada ise en geç en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar (yani ikinci yarıyıl bitiminde yapılan final sınavları sona ermeden), atanması gerektiğinden bu durumdaki öğrencilerin ders kayıtlanma tarihlerinden önce tez danışmanı atama işlemlerini yaptırmaları ve bu işlemleri takip etmeleri gerekmektedir.

 

Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisinin, dönem projesi dersine kayıtlanmadan önce dönem projesi danışmanının atanmış olması gerekmektedir. Dönem projesi danışmanı atanmamış olanlar, bu derse kayıtlanamazlar. İlgili öğrencilerin danışman atama işlemlerini yaptırmaları ve bu işlemleri takip etmeleri gerekmektedir.

 

Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri “seminer”, “uzmanlık alan dersi” ve “tez çalışması” derslerini yönetmelik gereği yalnızca, Enstitü yönetim kurulu kararıyla kendilerine atanmış olan tez danışmanından alabilirler. Tez danışmanı ataması yapılmamış olanlar ile danışman ataması yapıldığı halde başka bir öğretim üyesinin açtığı yukarıda adı geçen derslere kayıtlananlarının bu kayıtları geçersizdir. Bu sebeple mevcut öğrencilerin, ders kayıtları başlamadan önce tez danışmanı atamalarını tamamlatmaları gerekir.

 

Ders dönemini tamamlayan ve tez aşamasına geçecek olan tezli yüksek lisans öğrencilerinin not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Aksi takdirde tez aşamasına geçilemeyeceğinden notu düşük olan dersin/derslerin tekrar alınarak yükseltilmesi gerekecektir. Ancak kayıt silinme durumlarına dikkat edilmesi gerekir.

 

Ders dönemini tamamlayan ve yeterlik sınavına girecek olan doktora öğrencilerinin not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir. Aksi takdirde yeterlik sınavına girilemeyeceğinden notu düşük olan dersin/derslerin tekrar alınarak yükseltilmesi gerekecektir. Ancak kayıt silinme durumlarına dikkat edilmesi gerekir.

 

Ders aşamasını tamamlayıp yeterlik aşamasına gelmiş olan doktora öğrencileri ilgili ders kayıt döneminde herhangi bir derse kayıtlanmayacaklardır. Bu öğrenciler (her sene mayıs ve kasım aylarında yapılan) yeterlik sınavına girebilmek için sınav tarihinden en az 1 ay önce SBE-05 Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi ile kayıtlı oldukları Anabilim Dalına başvuruda bulunacaklar ve SBE-16 Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Teklif Formu’nun doldurulmasını sağlayacaklardır. Yeterlik sınavı sonunda düzenlenen SBE-17 Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu’nun Enstitüye ulaşmasını müteakip sınav sonucu Enstitü öğrenci İşleri birimince öğrencinin transkriptine işlenir.

 

Kayıtlı olduğu programın en az ders yükünü (toplam yerel/kurumsal kredi ve AKTS) başarıyla tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz ancak fazladan alınan bu dersler not çizelgesinde gösterilir. Mezuniyet aşamasında, alınan fazla dersler de dâhil başarısız ders olmamalıdır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

 

Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrar alabilirler ya da başarısız oldukları dersin yerine danışman tarafından uygun görülen başka bir dersi de alabilirler. Genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olunan dersler tekrar alınabilir.

 

Lisansüstü programlarımızdan herhangi birini kazanan ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerimizin lisansüstü eğitimden dolayı askerlik tecil işlemleri Enstitümüz tarafından yapılmaktadır. (tezli yüksek Lisans:3 yıl, tezsiz yüksek lisans: 1 yıl 6 ay, doktora:6 yıl) Bunun için ders kayıtlanmasının yapılması şarttır. Ders kaydını yapmayanların tecil işlemleri yapılmaz.

 

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top