İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ

 

 

İlişik kesme işlemleri aşağıdaki durumlarda yapılır.

 

1- Kendi isteği ile kayıt silme

2- Enstitü tarafından kaydın silinmesi

3- Mezuniyet  

 

1- KENDİ İSTEĞİ İLE KAYIT SİLME

 

Lisansüstü programlarından birini kazanan ve kesin kayıt işlemini yaptıran öğrenci, programdan istediği zaman ve istediği aşamada kaydını sildirme hakkına sahiptir.

 

AŞAMALARI

 

SBE-06 Kayıt Sildirme Dilekçesi”ni doldurarak Enstitüye başvuran öğrencinin “SBE-07 İlişik Kesme Belgesi”ni doldurması ve belge üzerinde yer alan birimlere şahsen başvurarak ilişiğinin olmadığına dair birim yetkilisinden belge üzerine imza alması istenir. İlişik kesmek için Enstitüye gelen öğrencinin öğrenci kimliğinin yanında olması gerekir.

Öğrencinin imza sürecini tamamladığı “SBE-07 İlişik Kesme Belgesi” öğrenci dosyasına takılır. Öğrenci dosyasında öğrenciden kesin kayıt esnasında alınmış ıslak imzalı diploma, transkript vs. varsa fotokopileri alınarak ıslak imzalı belgeler öğrenciye teslim edilir, fotokopileri öğrenci dosyasına konulur.

“SBE-06 Kayıt Sildirme Dilekçesi” EBYS üzerinden öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı başkanlığına gönderilir.

Anabilim dalı başkanlığı dilekçeyi Enstitüye, üst yazı ekinde gönderir.

Dilekçenin üst yazı ekinde Enstitüye ulaşmasını müteakiben ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınır. Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanması halinde öğrencinin kayıt silme durumu Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemine (BYS) işlenir ve kayıt silme işlemi tamamlanmış olur. Öğrencinin kaydını sildirmeden önce ders kaydı için harç ücreti ödemiş olması durumunda herhangi bir iade yapılmaz.

 

2- ENSTİTÜ TARAFINDAN KAYDIN SİLİNMESİ

 

Enstitüde kayıtlı bulunan ancak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin Enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydının silinmesine karar verilmesidir.

 

AŞAMALARI

 

Kayıt silinmesine sebebiyet veren durumlar yukarıda adı geçen yönetmelikte sayılmıştır. Buna göre kayıt silinmesine sebebiyet veren yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler Enstitü tarafından tespit edilir.

Enstitü yönetim kurulunca kaydının silinmesine karar verilen öğrenciler Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemine (BYS) işlenir ve kayıt silme işlemi tamamlanmış olur.

Kaydının silinmesine karar verilenlerin Enstitüye en son bildirdiği adresine resmi yazı ile tebligat yapılır.

Kaydının silinmesine karar verilen öğrenci SBE-07 İlişik Kesme Belgesi ve öğrenci kimliği ile Enstitüye başvurur. (İlişik Kesme Belgesi üzerinde yer alan birimlere öğrencinin şahsen başvurarak ilişiğinin olmadığına dair birim yetkilisinden belge üzerine imza alması gerekir.)

Öğrencinin imza ettirdiği SBE-07 İlişik Kesme Belgesi öğrenci dosyasına takılır. Öğrenci dosyasında öğrenciden kesin kayıt esnasında alınmış ıslak imzalı diploma, transkript vs. varsa fotokopileri alınarak ıslak imzalı belgeler öğrenciye teslim edilir, fotokopileri öğrenci dosyasına konulur.

 

3- MEZUNİYET

 

Enstitü lisansüstü programında öğrenim görenlerden mezuniyet için gerekli şartları yerine getiren, tez savunma sınavını başarıyla tamamlayan, tezini Enstitüye istenilen şekilde teslim eden öğrencilerin Enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilir.

 

AŞAMALARI

 

Mezuniyetine karar verilen öğrenci, SBE-07 İlişik Kesme Belgesi ve öğrenci kimliği ile Enstitüye başvurur. (İlişik Kesme Belgesi üzerinde yer alan birimlere öğrencinin şahsen başvurarak ilişiğinin olmadığına dair birim yetkilisinden belge üzerine imza alması gerekir.)

Öğrencinin imza ettirdiği SBE-07 İlişik Kesme Belgesi öğrenci dosyasına takılır. Öğrenci dosyasında öğrenciden kesin kayıt esnasında alınmış ıslak imzalı diploma, transkript vs. varsa fotokopileri alınarak ıslak imzalı belgeler öğrenciye teslim edilir, fotokopileri öğrenci dosyasına konulur.

Öğrenci için lisansüstü diploma hazırlanır. Diplomanın imza makamlarınca imzalanmasını müteakip öğrencinin kendisine, diploma dosyasına imzası alınarak, teslim edilir. Öğrenciye isteği halinde mezuniyet transkripti verilir.

 

Öğrencinin, ilişik kesme işlemlerini ve bu işlemler için gerekli olan yukarıda açıklanan evrakı ıslak imzalı olarak bizzat kendisi veya noter kanalıyla yetkilendirdiği vekili aracılığı ile yapması ve teslim etmesi/ettirmesi şarttır. Faks veya başka bir yolla bildirim kabul edilmez.

 

Diploma, transkript vs. belgeler ancak öğrencinin kendisine veya noter kanalıyla yetkilendirdiği vekiline teslim edilir. Noter kanalıyla yetkilendirme durumunda vekilin, Enstitüye gelirken vekaletnamesini getirmesi gerekir. Vekaletnameden bir örnek alınarak ilgili öğrencinin dosyasında muhafaza edilir.

 

 

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top